Prawa Pacjenta

Podmiot

Spółka MCX Pro szanuje prawo do prywatności, w szczególności dba o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne zapobiegające ingerencji w prywatność Interesantów przez osoby trzecie. Nasze działania są ukierunkowane na zagwarantowanie Klientom poczucia pełnego bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa, w tym zgodności z:

 

  • Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  • Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 poz. 1422 z późn. zm.);
  • Ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 poz. 243 z późn. zm.).

Administrator

Administratorem danych dotyczących Użytkowników gromadzonych z wykorzystaniem Serwisu jest:

MCX Pro Sp. z o.o.
ul. Gotarda 9
02-683 Warszawa
Tel. (22) 548 4888

Wyznaczony został Inspektor ochrony danych osobowych, jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem ochrony danych skorzystaj z adresu: rodopro@mcx.pl

Prawa Pacjenta w naszej klinice
pdf, 3 KB
Pobierz plik

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  • wymiany korespondencji dotyczącej relacji biznesowych /zawartej umowy/ pomiędzy Tobą a MCX Pro Sp. z o.o, w tym udzielenia odpowiedzi na zgłoszone przez Ciebie zapytania dotyczące produktów i usług świadczonych przez MCX Pro Sp. z o.o. (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b) RODO);
  • wewnętrznych celów administracyjnych MCX Pro Sp. z o.o. w tym statystyki i raportowania wewnętrznego będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • rozpatrywania skarg, w przypadku ich wniesienia, na jakość świadczonych przez MCX Pro Sp. z o.o. usług i sposobu obsługi w ramach realizowanych umów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Administratora (podstawa z art.6 ust.1 lit.f) RODO).

 

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy Grupy MCX; kancelarie prawne; podmioty świadczące usługi audytorskie, doradcze, consultingowe; podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa; podmioty przetwarzające dane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych – wyłącznie zgodnie z poleceniami MCX Pro Sp. z o.o.

Twoje dane przetwarzane w oparciu o zgodę możemy przetwarzać do czasu jej wycofa lub gdy cel przetwarzania został zrealizowany. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych możemy przetwarzać do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów MCX Pro Sp. z o.o. stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Dane przetwarzane w związku z zawartą umową przetwarzane będą do czasu wygaśnięcia umowy i obejmuje okres gwarancji i dochodzenia ewentualnych roszczeń. Twoje dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego nie będą dalej przetwarzane w przypadku zgłoszenia sprzeciwu.